• 123 Kolonie i obozy dla dzieci w UK
  • 123 Kolonie i obozy dla dzieci w UK

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MINIMAXTRAVEL LTD

123 Camps/123Kolonie is a trading name od Minimaxtravel ltd. 20 Taylors Mews, Milton Keynes, MK14 6HL. Company incorporated in England and Wales under Companies Act 1985 - Registered No. 6634253.

WARUNKI OGÓLNE


Przed podpisaniem umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez biuro podróży Minimaxtravel (zwanego dalej organizatorem, zleceniobiorcą) rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego zwany zleceniodawcą powinien zapoznać się z jej treścią.
1.Zawarcie umowy pomiędzy zleceniodawcą (uczestnikiem), a zleceniobiorcą (organizatorem) następuje w momencie podpisania umowy przez obie strony oraz wpłacenia zaliczki w kwocie ustalonej przez organizatora.
2.Wszystkie dane osobowe, które zleceniodawca udostępnił organizatorowi podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Zleceniodawca zobowiązany jest do odesłania podpisanej umowy w terminie 7 dni od daty zapisu uczestnika, nie później jednak niż na 3 dni przed wyjazdem, w przypadku późnej rejestracji.
W razie niedotrzymania tego terminu rezerwację uznaje się za nieaktualną .
Umowę można przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Umowa przesłana pocztą elektroniczną, jest tak samo ważna jak przesłana drogą tradycyjną. Podstawy prawne przesyłania dokumentów drogą elektroniczną: Prawa Obrotu Elektronicznego (E-Commerce Regulations).
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty za usługę określonej w niniejszej umowie. Istnieje możliwość wpłaty zaliczki w wysokości £100.00 . Pozostała część należności musi być wpłacona najpóźniej 45 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. W przypadku, gdy udział uczestnika zostanie zgłoszony w terminie krótszym niż 45 dni przed rozpoczęciem turnusu, zleceniodawca wpłaci całkowitą należność jednorazowo w dniu dokonania rezerwacji.
5. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę, lub niedostarczenie wymaganych dokumentów może być przyczyną skreślenia uczestnika z listy.
6. Karta kwalifikacyjna dziecka, powinna być wypełniona przez rodzica/opiekuna prawnego i odesłana na adres biura do 2 tygodni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku, gdy uczestnik zostaje zgłoszony na 7 dni przed wyjazdem, należy dokonać wszelkich starań, aby dokumenty dotarły do biura nie później niż na 3 dni przed wyjazdem.
7. Zleceniobiorca zapewnia pomoc medyczną 24h na dobę ( personel przeszkolony w pierwszej pomocy, w razie potrzeby przychodnia zdrowia, szpital ) . Sugeruje jednak każdemu uczestnikowi wypoczynku zakup ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Niestety na terenie UK nie jest możliwe wykupienie tego typu polisy przez organizatora. Zleceniobiorca oferuje pomoc w wykupie tego typu polisy.
8. Zleceniodawca ma obowiązek poinformować biuro o zmianie nazwiska uczestnika, adresu lub wymianie paszportu w terminie wystarczającym załatwienie wszystkich formalności organizacyjnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 14 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych jak i niewystarczającej ilości uczestników. Uczestnik otrzymuje wówczas zwrot dokonanej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia uczestnika o ewentualnej zmianie istotnych warunków umowy(program, termin), niezwłocznie po otrzymaniu informacji uzasadniających takie zmiany. Zleceniodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy w ciągu trzech dni od daty uzyskania powiadomienia. Brak odpowiedzi zleceniodawcy jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków umowy.

REZYGNACJA


1. Rezygnacja z imprezy przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej wysłanej do siedziby Minimaxtravel. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do biura:
20 Taylors Mews, Milton Keynes, MK14 6HL.
2. W przypadku rezygnacji (niezależnie od przyczyny) zleceniobiorca będzie rozliczany wedle następujących zasad:
a) opłata administracyjna w wysokości £50 (od każdej osoby wpisanej na zgłoszeniu),
b) rezygnacja pomiędzy 70 a 45 dni przed wyjazdem - utrata depozytu.
c) rezygnacja pomiędzy 44 a 30 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy: 50% wartości imprezy zostanie potrącona.
d) jeżeli rezygnacja została złożona w terminie 29 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wypłaca się kwotę pomniejszoną o koszty i straty organizatora ( do 80% wartości imprezy).

REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE


1. Organizator zobowiązuje się do należytego wykonania czynności zawartych w umowie, nie odpowiada jednak za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem klienta lub osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika w mieniu zleceniobiorcy, jak i w mieniu osób trzecich.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pieniądze pozostawione przez uczestnika podczas wypoczynku oraz w środkach transportu , które nie zostały uprzednio zdeponowane u opiekuna.
4. Uczestnicy zorganizowanych placówek wypoczynku zobowiązani są stosować się do regulaminów placówek oraz poleceń wychowawców.
5. W przypadkach poważnego naruszenia tych regulaminów (np. spożywanie alkoholu, samowolne oddalanie się, agresja) zleceniobiorca ma prawo odesłać uczestnika do domu na koszt rodziców (opiekunów) - transport i opieka w czasie podróży .Zleceniobiorca nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
6. Zleceniobiorca nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
7. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania powoda.
8. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika imprezy mają obowiązek zawiadomić zleceniobiorcę pisemnie w karcie kolonijnej wszelkie dysfunkcje (choroby) dziecka. W przypadku ukrycia jakichkolwiek wad psychicznych lub fizycznych utrudniających sprawowanie opieki nad uczestnikiem imprezy zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z tego tytułu.
9. Uczestnik imprezy powinien posiadać bagaż składający się z:
a. 1 dużej torby/walizki (na kółkach), której waga nie powinna przekraczać 20 kg. Bagaż musi być łatwy w obsłudze przez dziecko.
b. bagażu podręcznego (plecak lub mała torba) o wadze do 5 kg,
10. Zleceniobiorca ma prawo odmowy przyjęcia bagażu dodatkowego w przypadku braku miejsca w środku transportu.
11. Uczestnik powinien przestrzegać i stosować się do przepisów przewozu określonych przez danego przewoźnika. Za wszelkie zniszczenia w trakcie trwania transportu odpowiada zleceniodawca.
12. Jeżeli rodzice/opiekunowie życzą sobie odebrać dziecko przed dniem zakończenia imprezy zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania o tym fakcie drogą telefoniczną zleceniobiorcę najpóźniej na dzień przed datą odbioru.
13. W przypadku, gdy zleceniodawca zamierza powierzyć odbiór uczestnika innej osobie, zobowiązany jest udzielić pisemnego upoważnienia zawierającego co najmniej dane personalne tej osoby, numer jej dowodu osobistego, dane personalne uczestnika, wyraźny podpis rodziców/opiekunów. Kopia upoważnienia powinna zostać dostarczona do biura organizatora drogą mailową, pocztową, bądź osobiście najpóźniej dzień przed zakończeniem wypoczynku.
Ponadto osoba upoważniona powinna okazać oryginał upoważnienia organizatorowi wypoczynku.
14. Uczestnik ma możliwość w trakcie trwania imprezy zdeponowania pieniędzy u wychowawcy – opiekuna grupy. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kradzieże niezdeponowanej gotówki.
15. Odwiedziny rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika imprezy odbywają się po wcześniejszym zawiadomieniu organizatora.
16. W przypadku przerwania przez zleceniodawcę pobytu dziecka na kolonii z przyczyn nie leżących po stronie zleceniobiorcy równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwracana.
17. Rodzice/opiekunowie uczestnika wyrażają zgodę na:
a) Udział uczestnika w obozie oraz we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych .
b) Poddanie uczestnika badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi przez zleceniobiorcę, lub osoby przez niego upoważnione w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik spożywał alkohol lub zażywał narkotyki czy substancje o podobnym działaniu. Zleceniobiorca zawsze będzie starał się skontaktować uprzednio z rodzicami/opiekunami uczestnika.
c)W razie potrzeby rodzice czy też opiekunowie zgadzają się na wykonanie wszelkich czynności lekarskich związanych z ratowaniem życia czy też zdrowia uczestnika.
d) Wykorzystanie zdjęć lub filmu z udziałem uczestnika zrobionych w trakcie trwania imprezy w materiałach reklamowych organizatora.

OŚWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY/ORGANIZATORA


1. Zleceniobiorca - Minimaxtravel ltd oświadcza, iż jest firmą zarejestrowaną w Company House pod numerem 06634253.
2. Zleceniobiorca gwarantuje następujące kwestie:
a) zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych, dostęp do pełnego węzła sanitarnego.
b) cztery posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację), przy czym pierwszy posiłek uczestnicy kolonii otrzymują w dniu przyjazdu , a ostatni posiłek w dniu wyjazdu z kolonii (śniadanie oraz prowiant na drogę).
c) kadry w ilości nie mniejszej niż jeden wychowawca przypadający na 15 uczestników oraz dwoje organizatorów sprawujących dodatkowy nadzór nad całą grupą. Wszyscy opiekunowie i organizatorzy posiadają aktualne CRB ( DBS) w specjalnej poszerzonej formie ( enhanced).
d) całodobową opiekę personelu przeszkolonego w pierwszej pomocy medycznej z możliwością natychmiastowego kontaktu z lekarzem.
e) zapewnienie nadzoru ratownika nad dziećmi korzystającymi z kąpieli na strzeżonych kąpieliskach lub na basenie ( dotyczy kolonii letnich ).
f) zapewnienie odpowiedniego programu atrakcji. Jeżeli z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy występują zmiany w trakcie trwania kolonii zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania świadczeń zastępczych.
g) zapewnienie uczestnikom kolonii oraz opiekunom transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z Londynu do miejsca organizacji kolonii i z powrotem. Możliwy transport z innych miast za dodatkowym kosztem

BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE


Minimaxtravel ltd. operujący także jako 123 Kolonie i 123 Camps, działa według obowiązujących na Terenie Wielkiej Brytanii przepisów The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992. Dzięki członkostwu w organizacji Protected Travel Services (nr. 5096) gwarantujemy Państwu 100% bezpieczeństwo finansowe. Wszelkie wpłaty przyjmowane są na regulowany prawnie rachunek typu trust account zarządzany i zabezpieczony przez Minimaxtravel ltd & Trustees of Protected Travel Services Air Travel.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


1.Zamawiający ma prawo do bezpośredniego kontaktu z dziećmi w trakcie trwania imprezy (rozmowy telefoniczne oraz ustalone wcześniej z organizatorem odwiedziny w miejscu pobytu na kolonii).
2.Zleceniodawca zobowiązuje się do wypełnienia i podania w kartach kwalifikacyjnych wszystkich ważnych informacji dotyczących stanu zdrowia dzieci (niezbędne do zapewnienia dzieciom właściwej opieki) i dostarczenia ich do biura Minimaxtravel najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu .
3.Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
4.Prosimy o dokonywanie wpłat na poniższe konto.
Prosimy także o wpisanie tytułu przelewu ( reference) , którym jest odpowiedni numer kolonii/obozu oraz nazwisko dziecka lub rodzica. Tylko poprawnie wpisany tytuł wpłaty umożliwi nam prawidłowe zaksięgowanie pieniążków.


Nazwa Rachunku: Minimaxtravel ltd & Trustees of Protected Travel Services Air Travel
Numer rachunku: 83664597
sort code: 40-40-14
Powrót